1 Broshurë - Ndihma Juridike Falas: Qasje në Drejtësi për të gjithë	Broshurë - Ndihma Juridike Falas: Qasje në Drejtësi për të gjithë Shkarko
2 Broshurë - RENDESIA DHE RUAJTJA E LUMIT IBER NE KOSOVE Broshurë - RENDESIA DHE RUAJTJA E LUMIT IBER NE KOSOVE Shkarko
3 Plani lokal për komunën e Mitrovicës së Veriut për zvogëlimin e rrezikut nga vërshimet dhe reagimin adekuat në situata të caktuara
Plani lokal për komunën e Mitrovicës së Veriut për zvogëlimin e rrezikut nga vërshimet dhe reagimin adekuat në situata të caktuara Shkarko
4 Broshurë - Vlerësimi i gjendjes së gjyqësorit dhe policisë në veri të Kosovës - Shtator 2023 Broshurë - Vlerësimi i gjendjes së gjyqësorit dhe policisë në veri të Kosovës - Shtator 2023 Shkarko
5 Faktorët njerëzorë dhe kontributi i tyre në vërshime Faktorët njerëzorë dhe kontributi i tyre në vërshime Shkarko
6 Barazi për të gjithë: Trajtimi i diskriminimit në Kosovë Barazi për të gjithë: Trajtimi i diskriminimit në Kosovë Shkarko
7 Broshurë - Promovimi i dialogut ndëretnik në pushtetin lokal Broshurë - Promovimi i dialogut ndëretnik në pushtetin lokal Shkarko
8 Përmbledhje e politikash - Rekomandime për harmonizimin e legjislacionit të Kosovës me standardet e procesit të anëtarësimit në BE	Përmbledhje e politikash - Rekomandime për harmonizimin e legjislacionit të Kosovës me standardet e procesit të anëtarësimit në BE Shkarko
9 Rritja e transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat me shumicë serbe në Kosovë 2022-2023
Rritja e transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat me shumicë serbe në Kosovë 2022-2023 Shkarko
10 Infografik - “Lehtësimi i qasjes në drejtësi dhe promovimi i të drejtave të njeriut në rajonin e Mitrovicës” Infografik - “Lehtësimi i qasjes në drejtësi dhe promovimi i të drejtave të njeriut në rajonin e Mitrovicës” Shkarko
11 Broshurë - Institucioni i Avokatit të Popullit Broshurë - Institucioni i Avokatit të Popullit Shkarko
12  Broshurë - Agjencia kundër Korrupsionit Broshurë - Agjencia kundër Korrupsionit Shkarko
13 Infografik - Qëndrimet e qytetarëve ndaj korrupsionit në veri të Kosovës Infografik - Qëndrimet e qytetarëve ndaj korrupsionit në veri të Kosovës Shkarko
14 BROSHURË - Rritja e Transparencës dhe Sundimit të Ligjit në Komunitetet me Shumicë Serbe të Kosovës BROSHURË - Rritja e Transparencës dhe Sundimit të Ligjit në Komunitetet me Shumicë Serbe të Kosovës Shkarko