...

Dušan Radaković

Drejtori Ekzekutiv

dusan.radakovic@acdc-kosovo.org

Dushan Radakoviq lindi në 1984 në Mitrovicë. Pas përfundimit të konfliktit në Kosovë, si aktivist i ri i shoqërisë civile, mori pjesë në shumë aktivitete multietnike të zbatuara nga organizata të ndryshme ndërkombëtare. Ai ka përfunduar arsimin fillor dhe të mesëm në Mitrovicë dhe ka një diplomë MA në Drejtësi. Ai gjithashtu përfundoi një numër kursesh në Kosovë dhe jashtë saj, përfshirë Programin e Lidershipit në SHBA. Përvoja e tij e punës përfshinë edhe në fushën e gazetarisë në Radio Televizionin e Kosovës (RTK), Zyrtar i Projektit në Partners Kosova (2005-2008) dhe menaxher e Programit në "Instituti Demokratik Kombëtar - NDI Kosovë" (2008-2015).

Në fund të vitit 2011, ai themeloi organizatën joqeveritare "Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike" dhe në 10 vitet vijuese implementoi gati 100 projekte të financuara nga donatorë të shumtë, ambasada dhe organizata ndërkombëtare në Kosovë dhe rajon.

Ai ishte më meritori për udhëheqjen dhe menaxhimin e suksesshëm të organizatës në përputhje me udhëzimet strategjike të vendosura nga Bordi i Drejtorëve. Gjithashtu zhvilloi planin operativ inovativ që përfshin qëllimet dhe detyrat që punojnë në drejtimin strategjik të organizatës, mbikëqyr planifikimin, zbatimin dhe vlerësimin e programeve të organizatës. Si dhe merr pjesë në planifikimin dhe menaxhimin e burimeve njerëzore, planifikimin financiar dhe menaxhimin e rreziqeve. 

Z. Radakoviq ishte pjesë e grupit të parë të ndërmjetësuesve aktivë të licencuar nga komuniteti serb në Kosovë dhe ai ishte anëtar i Këshillit Këshillëdhënës për Komunitetet në Kosovë për katër vjet, si dhe anëtar aktiv i Grupit Punues Ndërministror për Ballafaqimi me të kaluarën dhe anëtar aktiv i Zyrës së Komisionerit të Gjuhëve në Kosovë. 

Fushat kryesore të angazhimit të z. Radakoviq kanë qenë sundimi i ligjit, anti-korrupsioni, transparenca, të drejtat e njeriut dhe monitorimi i procesit zgjedhor.

Z. Radakoviq flet rrjedhshëm anglisht dhe gjuhë shqipe. Ai është i martuar dhe baba i një fëmije.

...

Aleksandar Rapajić

Drejtori i programit

aleksandar.rapajic@acdc-kosovo.org

Aleksandri është një jurist i diplomuar, i cili ka qenë anëtar aktiv i shoqërisë civile për mbi 20 vjet.

Aleksandri ka përvojë shumëvjeçare në fushën e pajtimit dhe drejtësisë tranzicionale, ku deri vonë ka qenë kryetar i Këshillit Konsultativ për Komunitete, aktivisht i angazhuar në të drejtat e komuniteteve joshumicë në Kosovë dhe ka përvojë në shumë fusha të tjera.

...

Slobodan Stošić

Menaxher programi

slobodan.stosic@acdc-kosovo.org

Slobodan Stoshiq u diplomua në Departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze të Universitetit lokal në Mitrovicën Veriore.

Një aktivist i vjetër i shoqërisë civile, Slobodani mori pjesë në dhjetëra aktivitete që synojnë promovimin e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe menaxhimit të konflikteve në Kosovë. Si një hulumtues dhe analist i të dhënave, përvoja e tij profesionale fokusohet në zhvillimin e analizave të bazuara në sondazhe, organizimin e diskutimeve në grup, si dhe analizën e të dhënave.

Ndërsa, menaxhon në mënyrë gjithëpërfshirëse proceset e kompanisë në sektorin privat lokal, ai gjithashtu është përfshirë në prokurimin e mallrave, marketingun e mediave sociale dhe zbatimin e praktikave më të mira të tregut.

Së bashku me një përvojë të pasur vullnetare në OJQ-të lokale, Slobodani përfundoi praktikën në Programin për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara, zyra në Zveçan. Me nivele të ndryshme të përfshirjes dhe ekspertizës, ai ka organizuar dhe ka marrë pjesë në aktivitete nën ombrellën e: Qendrës së Dialogut Nansen, Shoqatës së Biznesit të Grave, Klubit Edukativ të Rinisë Sinergjia, dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE).

I emëruar nga Parlamenti i Studentëve të Universitetit lokal, Slobodani ishte anëtar i delegacionit të zgjedhur të studentëve të universitetit që merrnin pjesë në Festivalin e 19-të Botëror të Rinisë dhe Studentëve, në Soçi, Rusi.

Fushat e tij të shumta të interesit përfshijnë mësimin dhe mësimin e gjuhës, letërsinë, shahun, sundimin e ligjit, filozofinë dhe teknologjinë e informacionit. 

...

Ines Aljović Mihajlović

Zyrtari i programit

ines.aljovic@acdc-kosovo.org

Ines Aljoviq Mihajloviq është një aktiviste qytetare në ngritje. Edukimi i saj në studime juridike dhe njohja e tendencave socio-politike e bëjnë atë të pranueshme dhe të përshtatshme për të punuar në Qendrës Avokuese për Kulturë Demokratike - ACDC.

Ines ka tetë vite përvojë pune në sektorin qytetar të veriut të Kosovës, dhe ka punuar në disa OJQ, ku ka fituar njohuri dhe aftësi përkatëse. Ajo gjithashtu ka marrë pjesë në programe dhe kurse të ndryshme që kanë për qëllim fuqizimin e grave dhe pjesëtarëve të komuniteteve pakicë në Kosovë, ndër të cilat më të rëndësishmet janë ato të organizuara nga OJQ ACDC, NDI dhe Fondacioni i Luksemburgut.. 

Interesat e saj të shumta përfshijnë fushën e të drejtave të grave, në radhë të parë mosdiskriminimin në bazë gjinore, si dhe të drejtat e grupeve sociale të cenueshme. Që nga mbledhja e Kuvendit, Ines është kryetare e Komisionit për komunitete në Komunën e Zveçanit. Përveç kësaj, Ines-it i pëlqen fotografia, shkrimi, librat dhe deti. Ajo është e martuar dhe nënë e një fëmije. 

...

Snežana Vukićević

Zyrtare për Komunikim

snezana.vukicevic@acdc-kosovo.org

Snezhana Vukiçeviq është e diplomuar në Master, në Gjuhë dhe Letërsi Angleze në Universitetin i Prishtinës, me seli të përkohëshme në Mitrovicën Veriore.

Para se t'i bashkohej OJQ ACDC, ajo ka punuar në disa organizata joqeveritare në veri të Kosovës. Përveç kësaj, ka marrë pjesë në programe dhe kurse të ndryshme që kishin për qëllim të mbështesin zhvillimin profesional të anëtarëve të komuniteteve jo shumicë në Kosovë.  

Përveç përvojës së saj të gjerë në mësimdhënie të gjuhës angleze.Snezhana posedon përvojë të vlefshme në menaxhimin e ueb-it dhe rrjeteve sociale, dizajn grafik dhe fusha të tjera që lidhen me komunikimin dixhital.

...

Biljana Raković

Asistente Financiare dhe Administrative

biljana.rakovic@acdc-kosovo.org

Biljana Rakovic është nga Mitrovica. Ajo u diplomua në Fakultetin Ekonomik pasi më parë kishte mbaruar shkollën e mesme ekonomike. Biljana është një punëtore ekipore e shkëlqyeshme dhe udhëheqëse e mirë , gjë që i mundësoi asaj të përparojë shpejt sepse mëson lehtësisht aftësi të reja, dhe kjo gjithashtu kontriboi me pjesëmarrja në shumë trajnime dhe punëtori në fusha të ndryshme të organizuara nga OJQ lokale. Ajo ka punuar në OJQ të ndryshme, fillimisht si hulumtuese, ndërsa më vonë ka fituar përvojë dhe ka punuar si koordinatore dhe asistente financiare. 

Ajo aktualisht punon në OJQ ACDC si asistente financiare dhe administrative dhe është përgjegjëse për administrimin dhe menaxhimin financiar të projekteve. Biljana është shumë e shkathtë në afatet e përcaktuara dhe menaxhimin e kohës, kështu që përfundon me kohë obligimet e saj.

...

Danica Kompirović

Bashkëpunëtor juridik

+381640646097

Danica Kompiroviq e diplomuar në master në drejtësisë nga Universiteti i Beogradit.  Ajo ka fituar përvojë të gjerë në fushën juridike përmes punës së saj si demonstruese në Fakultetin Juridik në Mitrovicë, përfundimin e praktikës në Gjykatën Themelore në Mitrovicë dhe përfshirjen në projekte të ndryshme që synojnë rritjen e pjesëmarrjes së avokatëve të rinj në institucionet gjyqësore.

Danica  punon në detyrën e bashkëpunëtores ligjore në OJQ ACDC, duke mbështetur Zyrën për Ndihmë Juridike Falas, ku ofron këshilla dhe informata juridike falas, duke siguruar ofrimin e ndihmës juridike efektive për ata që kanë nevojë.

...

Lulzim Hakaj

Zyrtari i programit (Prishtinë)

lulzim.hakaj@acdc-kosovo.org

Lulzim Hakaj eshtë një udhëheqës ekipi me përvojë me aftësinë për të inicuar dhe menaxhuar ekipe ndër-funksionale dhe projekte multi-disiplinore. Përveç kësaj, ai ka aftësi të shkëlqyera komunikimi.

Lulzimi ka më shumë se 13 vjet përvojë me organizatat e Shoqërisë Civile në Kosovë.