21.11.2023. » 14:57 | ACDC


Konferencë për të drejtat e njeriut dhe edukimin e të rinjveMë 20 nëntor 2023, në Shtëpinë e BE-së në Mitrovicën e Veriut, OJQ ACDC mbajti konferencën për të drejtat e njeriut dhe edukimin e të rinjve, me qëllim të ndërgjegjësimit për çështjet e të drejtave të njeriut në Kosovë, duke u fokusuar veçanërisht në edukimin e të rinjve.  Konferenca, gjithashtu synonte të ofronte njohuri për gjendjen e të drejtave të njeriut përmes prezantimit të Raportit të Përbashkët të OSHC-ve për vitin 2022 dhe adresimin e temave kyçe si: statusi i fëmijëve dhe të rinjve, arsimimi i të rinjve dhe siguria dixhitale.

konference-per-te-drejtat-e-njeriut-dhe-edukimin-e-te-rinjve
FOTO: ACDC

Më 20 nëntor 2023, në Shtëpinë e BE-së në Mitrovicën e Veriut, OJQ ACDC mbajti konferencën për të drejtat e njeriut dhe edukimin e të rinjve, me qëllim të ndërgjegjësimit për çështjet e të drejtave të njeriut në Kosovë, duke u fokusuar veçanërisht në edukimin e të rinjve.  Konferenca, gjithashtu synonte të ofronte njohuri për gjendjen e të drejtave të njeriut përmes prezantimit të Raportit të Përbashkët të OSHC-ve për vitin 2022 dhe adresimin e temave kyçe si: statusi i fëmijëve dhe të rinjve, arsimimi i të rinjve dhe siguria dixhitale.

Panelistët në konferencë ishin: Millan Stanishiq - Menaxher Programi në Domovik, Blende Pira - Koordinatore Programi në YIHR dhe Ines Aljoviq Mihajloviq - Menaxher i Projektit në ACDC.

Në fillim të konferencës, Ines Aljoviq Mihajloviq prezantoi projektin të financuar nga CDF përmes programit HumanRightivism, duke theksuar rëndësinë e respektimit të të drejtave të njeriut dhe edukimit të të rinjve rreth tyre, si dhe duke shfaqur aktivitetet e projektit, iniciativat dhe ndikimin e tyre.

Blende Pira, Koordinatore e Programit në YIHR, prezantoi Raportin e të Drejtave të Njeriut për vitin 2022 në kuadër të Raportit të Përbashkët të OSHC-ve për të Drejtat e Njeriut për vitin 2022, duke ofruar një pasqyrë gjithëpërfshirëse të situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë. Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut në Kosovë ofron një pasqyrë të gjendjes së të drejtave të njeriut në Kosovë gjatë vitit 2022, duke përfshirë problemet kryesore, shkeljet e të drejtave të njeriut dhe sfidat për realizimin e të drejtave të njeriut. Znj. Pira vuri në pah se raporti gjithashtu ofron rekomandime për përmirësimin e të drejtave të njeriut, duke treguar se institucionet kanë treguar progres të kufizuar në mbrojtjen e të drejtave të grupeve të margjinalizuara dhe komuniteteve joshumicë. Ajo përmendi se raporti për vitin 2023 është në proces e sipër, ndërsa procesi për këtë vit tashmë është duke u zhvilluar.

Millan Stanishiq nga Domovik diskutoi për përmirësimin e statusit të fëmijëve, duke theksuar se ligjet e Kosovës në mënyrë efektive përcaktojnë mekanizmat mbrojtës. Megjithatë, ai theksoi se rritja e statusit të fëmijëve nuk duhet të vlerësohet vetëm nëpërmjet legjislacionit, por duke shqyrtuar nevojat në terren. Z. Stanishiq trajtoi gjithashtu dhunën e bashkëmoshatarëve dhe atë dixhitale, duke theksuar nevojën e shoqërisë për të promovuar vlerat e vërteta dhe për të ndërtuar një shoqëri gjithëpërfshirëse. Ai theksoi  ndërmjetësimin e kolegëve të Domovik si një model për parandalimin e dhunës, duke vënë në dukje se rrjetet sociale dhe teknologjia moderne i bëjnë këto çështje më të dukshme. Ndërsa teknologjia vazhdon të luaj një rol të rëndësishëm në jetën e tyre, sigurimi i një mjedisi dixhital të sigurt është thelbësor për mirëqenien e brezit të ri.

Panelistët theksuan nevojën për iniciativa gjithëpërfshirëse arsimore që fuqizojnë të rinjtë me njohuri dhe ndërgjegjësim për të drejtat e tyre.  Rëndësia e edukimit për të drejtat e njeriut u nënvizua si një mjet për të nxitur një kulturë respekti, mirëkuptimi dhe avokimi për të drejtat e njeriut.

Konferenca u organizua në kuadër të projektit të financuar nga Fondi për Zhvillimin e Komunitetit, përmes programit HumanRightivism, financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim – Sida.