07.03.2022. » 09:43 | ACDC


Program stažiranja za mlade pravnike u pravosudnim institucijamaCentar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) iz Severne Mitrovica poziva sve mlade pravnike da se prijave na program stažiranja za mlade pravnike u pravosudnim institucijama.

program-staziranja-za-mlade-pravnike-u-pravosudnim-institucijama
FOTO: ACDC

Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) iz Severne Mitrovica poziva sve mlade pravnike da se prijave na program stažiranja za mlade pravnike u pravosudnim institucijama.

Cilj ovog programa je da se omogući veće učešće mladih pravnika kako bi stekli nova znanja i veštine u pravosudnim institucijama. Mladim pravnicima biće omogućeno da se bliže upoznaju sa radom državnih institucija u cilju podsticanja mogućnosti zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u državnoj upravi. Ovaj program predviđa izbor do deset (10) kandidata koji će stažirati tri (3) meseca u pravosudnim institucijama i advokatskim kancelarijama.

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke ili naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili da su studenti završne godine na studijama drugog stepena, odnosno na 4. godini osnovnih studija iz naučne oblasti pravne nauke ili naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka;
 • Da imaju aktivno znanje srpskog ili albanskog jezika;
 • Da su državljani Kosova;
 • Da su visoko motivisani, komunikativni, kreativni i profesionalni u odnosu prema radu.

Prijava: 

 • PRIJAVNI FORMULAR - zainteresovani kandidati treba da popune prijavni formular koji je objavljen na stranici www.acdc-kosovo.org

 Uz prijavni formular potrebno je priložiti:

 • CV u EuroPass formatu;
 • Fotokopiju diplome ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju iz naučne oblasti pravne nauke ili naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, ili fotokopiju uverenja o stečenom visokom obrazovanju na studijama drugog stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine iz naučne oblasti pravne nauke ili naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka (za kandidate koju su stekli diplomu, odnosno završili fakultet);
 • Fotokopiju potvrde ili uverenja o upisanoj završnoj godini studija drugog stepena iz naučne oblasti pravne nauke ili naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja društveno-humanističkih nauka (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno upisanoj 4 godini osnovnih studija iz naučne oblasti pravne nauke ili naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka (za kandidate koju su još uvek studenti);
 •  Lična karta (skenirana u elektronskoj verziji, odštampana ukoliko predajete u kancelariji);

Navedenu dokumentaciju:

 • poslati na email: office@acdc-kosovo.org, sa nazivom mejla: “Prijava za stažiranje 2022. i ime aplikanta” ili
 • predati u kancelariji Centra za zastupanje demokratske kulture (ACDC) , ulica Čika Jovina 3, TC North City, 1.sprat (svakog radnog dana od 10-14 casova) u zapečaćenoj koverti sa naznakom - „Program stažiranja za mlade pravnike” najkasnije do 21. marta 2022. godine u 23:59 casova

Nepotpune, neodgovarajuće i neblagovremeno poslate prijave i dokumentacija uz prijave neće biti razmatrane. Izbor kandidata koji ispune formalne uslove vršiće se na osnovu dostavljenih prijava i razgovora sa kandidatima. Vreme i mesto održavanja razgovora biće saopšteno samo onim kandidatima koji uđu u uži izbor. Izabrani kandidati će potpisati ugovore sa Centrom za zastupanje demokratske kulture (ACDC) u kojima će biti definisana njihova prava i obaveze. Svi izabrani stažisti će dobijati mesečnu nadoknadu. Posebno se ohrabruju kandidati ženskog pola i pripadnici marginalizovanih grupa da se prijave na konkurs.

Sve dodatne informacije u vezi sa Programom stažiranja možete dobiti putem elektronske pošte: office@acdc-kosovo.org.

PRIJAVNI FORMULAR

Poziv za stažiranje